تنسنت ابتدای سال ۲۰۱۷ در پی تصاحب اسپاتیفای بوده است

اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که تنسنت چین ابتدای سال جاری میلادی در پی تصاحب اسپاتیفای بوده است.