ارسال دعوتنامه‌ها‌ی مراسم اختصاصی مایکروسافت با محوریت واقعیت افزوده

مایکروسافت ارسال دعوتنامه‌هایی را برای مراسمی در تاریخ سوم اکتبر (۱۱ مهر) شروع کرده است. محور اصلی این کنفرانس واقعیت افزوده خواهد بود.