چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

رسیدن به موفقیت در هر زمینه‌ای، هزینه‌ی مخصوص به خودش را دارد و ممکن است این هزینه گاهی به از بین رفتن شادی و نشاط شما منجر شود.


چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

رسیدن به موفقیت در هر زمینه‌ای، هزینه‌ی مخصوص به خودش را دارد و ممکن است این هزینه گاهی به از بین رفتن شادی و نشاط شما منجر شود.

چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

رسیدن به موفقیت در هر زمینه‌ای، هزینه‌ی مخصوص به خودش را دارد و ممکن است این هزینه گاهی به از بین رفتن شادی و نشاط شما منجر شود.


چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

رسیدن به موفقیت در هر زمینه‌ای، هزینه‌ی مخصوص به خودش را دارد و ممکن است این هزینه گاهی به از بین رفتن شادی و نشاط شما منجر شود.

Next post بهترین بازی‌‌های پازل اندروید و آیفون

Previous post دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

Zoomit / زومیت

About the Author Zoomit / زومیت

Related Posts