دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

ما تا به امروز روی کهکشان‌ها مطالعات زیادی را انجام داده‌ایم؛ اما ظاهر عجیب و متفاوت آن‌ها، برای چندین سال ذهن ما را به خود مشغول کرده است.


دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

ما تا به امروز روی کهکشان‌ها مطالعات زیادی را انجام داده‌ایم؛ اما ظاهر عجیب و متفاوت آن‌ها، برای چندین سال ذهن ما را به خود مشغول کرده است.

دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

ما تا به امروز روی کهکشان‌ها مطالعات زیادی را انجام داده‌ایم؛ اما ظاهر عجیب و متفاوت آن‌ها، برای چندین سال ذهن ما را به خود مشغول کرده است.


دلیل شکل عجیب کهکشان‌ها مشخص شد

ما تا به امروز روی کهکشان‌ها مطالعات زیادی را انجام داده‌ایم؛ اما ظاهر عجیب و متفاوت آن‌ها، برای چندین سال ذهن ما را به خود مشغول کرده است.

Next post چرا موفقیت نمی‌تواند به‌تنهایی شادی‌آفرین باشد

Previous post ۱۱ خودروی جذاب در نمایشگاه فرانکفورت 2017

Zoomit / زومیت

About the Author Zoomit / زومیت

Related Posts