اولتراشارپ UP3218K دل؛ مانیتوری که از آینده آمده است

از آنجا‌که پیدا کردن محتوایی با توانایی استفاده از تمام پتانسیل صفحه‌نمایش اولتراشارپ UP3218K غیر ممکن است، می‌توان این مانیتور را متعلق به آینده دانست.