نمرات تست تصادف وانت‌های بازار آمریکا

مؤسسه تضمین ایمنی بزرگراه آمریکا (IIHS) اخیرا طی ارزیابی بارکش‌های محبوب این کشور، به نتایج جالبی رسیده است.