محل قرارگیری پیشرانه، چه تاثیری بر هندلینگ می‌گذارد؟

تفاوت‌ خودروهای موتور جلو، موتور میانی و موتور عقب در چیست؟ محل قرارگیری پیشرانه، چه تاثیراتی بر هندلینگ می‌گذارد؟