ترس، مهمترین عامل  بازدارنده ی پیشرفت در کسب و کار

ترس و محافظه‌کاری تأثیرات مخربی بر تصمیم‌گیری‌های اساسی زندگی شخصی و کاری شما خواهند داشت و مانع از این می‌شوند که گزینه‌ها و شانس‌های بهتری را انتخاب کنید.