میانگین سن کارمندان در شرکت های تکنولوژی

در فرهنگ بسیاری از کشورها، جوانی برابر است با خامی و بی‌تجربگی؛ اما غول‌های فناوری نظر متفاوتی دارند.