شمارش معکوس برای خداحافظی با کاسینی

انتهای مأموریت تاریخی کاسینی نزدیک است: فضاپیمای کاسینی ناسا، روز جمعه همان‌طور که در جو غول گازی زحل فرو می‌رود، آخرین پیام‌های خود را به خانه می‌فرستد.