تعداد کاربران فعال مایکروسافت اج از مرز ۳۳۰ میلیون نفر عبور کرد

مایکروسافت امروز در جریان برگزاری کنفرانس Microsoft Esge web Summit اعلام کرد که تعداد کاربران فعال مرورگر جدیدش از مرز ۳۳۰ میلیون نفر عبور کرده است.