راه هایی برای آسان کردن اولین هفته کاری در شرکت جدید

اولین هفته‌ی کاری مانند اولین روزهای مدرسه سخت و پراسترس است. اما با کمی تلاش می‌توان در اولین ارتباط درخشید و تأثیر خوبی روی دیگران گذاشت.