مصرف بنزین در ایران، رکورد شکست

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد مصرف ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین در تاریخ ۱۶ شهریور سال جاری، موجب شد رکورد جدیدی در این زمینه ثبت شود.