استراتژی خروج از استارتاپ را آماده کنید

هر ارزش‌آفرینی روزی ممکن است قصد خروج از استارتاپ و کسب و کار خود داشته باشد. بهتر است از پیش برای این کار آماده باشید.