مورچه‌های آتشین برای فرار از سیل توفان هاروی، کلونی‌های شناور تشکیل دادند

مسلما مورچه های آتشین با حماقت و ترسو بودن، تمام جهان را به تصاحب خود درنیاورده‌اند. آنها حشرات باهوشی هستند که توانسته‌اند با کلونی‌های شناور خود از سیل ناشی از توفان هاروی بگریزند.