مرتفع‌ترین بنای ساخت بشر چه ارتفاعی می‌تواند داشته باشد؟

در طول تاریخ ساختمان‌های بلندی همچون اهرام مصر، برج ایفل و برج خلیفه ساخته شده‌اند؛ اما بلندترین ساختمانی که می‌توان در آینده ساخت، چه ارتفاعی خواهد داشت؟