مایکروسافت سرمایه‌گذاری برای ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی مقیا‌س‌پذیر جهان را افزایش می‌دهد

سال گذشته مایکروسافت اعلام کرد که تحقیقات در زمینه‌ی کامپیوتر کوانتومی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. اکنون مایکروسافت معتقد است که در آینده‌ی نزدیک به این فناوری دست خواهد یافت.