ظهور ماشین‌های خودآگاه؛ فرصت یا تهدید؟

خودآگاهی در یک ربات چگونه به وجود می‌آید؟ آیا چنین ربات‌هایی می‌توانند تهدیدی برای زندگی ما باشند؟