عادت‌هایی که استرس محیط کار را بیشتر می‌کنند

استرس یک موضوع اجتناب‌ناپذیر در تمام محیط‌های کاری است؛ این واکنش و نحوه‌ی برخورد ما با این موضوع است که همه‌چیز را تعیین می‌کند.