همراه کردن والدین در مسیر کارآفرینی

والدین عموما بازخورد خوبی نسبت به کارآفرینی ندارند. در این مقاله کلید متقاعد کردن والدین محافظه‌کار در جهت حمایت از رؤیاهای کارآفرینی‌ خود را می‌آموزید.