۱۴ شهریور: پایان کار آخرین ابرکامپیوتر STRECH شرکت IBM

۳۷ سال پیش در چنین روزی، آخرین ابرکامپیوتر سری STRETCH شرکت IBM خاموش شد تا این پروژه علمی-نظامی به پایان خود برسد.