چرا برخی گیاهان برگ‌های بسیار بزرگ و برخی برگ‌های کوچک دارند

برخی گیاهان برگ‌هایی بزرگ و برخی دیگر، برگ‌هایی بسیار کوچک دارند. این تفاوت چشمگیر در گیاهان مختلف همواره موضوع سؤال و پژوهش برای دانشمندان بوده است.