غول‌های فناوری خواستار ادامه اجرای برنامه داکا توسط ترامپ شدند

غول‌های فناوری آمریکایی با مخاطب قرار دادن دونالد ترامپ و دیگر رهبران سیاسی، خواستار ادامه‌ی اجرای برنامه‌ای شدند که به مهاجران جوان فاقد مدرک اقامت، اجازه می‌دهد در کشور باقی بمانند.