بررسی نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی

در جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی، نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.