چرا برای موفقیت کسب و کار نیازی به وب سایت نیست

اگر اول راه کارآفرینی هستید، وب‌سایت هیچ نقش مثبتی در کسب‌و‌کار شما نخواهد داشت. زمان و انرژی خود را روی موارد مهم‌تر سرمایه‌گذاری کنید