دانشمندان به علت کاهش سطح آب دریای خزر پی بردند

خزر، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان، تبخیر می‌شود و ساحل آن گسترش می‌یابد که همین موضوع دانشمندان را نگران کرده است.