برای تضمین موفقیت، سبک کسب و کار خود را بشناسید

دسته‌بندی انواع کسب و کارها در سبک جهانی، بسته به ارزش افزوده‌ای که ارائه می‌دهند انجام می‌شود. شناخت دسته‌بندی‌ها به پیشرفت تجارت شما کمک می‌کند.