کارمندان در محیط کار به چه چیزهایی اهمیت میدهند؟

کارمندان می‌خواهند در سازمانی کار کنند که به آن‌ها احترامی می‌گذارد و باعث می‌شود آن‌ها از مشارکتشان احساس خوبی داشته باشند. اما آیا واقعاً سازمان‌ها این‌گونه‌اند؟