نگاهی نزدیک به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت موج و تابش در آنها

کمتر پدیده‌ای به اندازه‌ی الکترومغناطیس وجود دارد که تا این حد روی مسیر زندگی بشر و پیشرفت آن موثر بوده باشد.