در آینده چه انتظاراتی از شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم؟

با گذشت زمان و گسترش شبکه‌های اجتماعی و نقش آنها در کسب و کار و زندگی روزمره، این رسانه به چه سویی در حرکت و رشد خواهد بود؟