به دست آوردن قدرت حرفه ای در رهبری کسب و کار

قدرت حرفه‌ای یکی از منابع قدرت مفید برای رهبری در کسب و کار است که می‌توان با شناخت زیروبرم تجارت به آن دست یافت.