زیان ۳ تا ۴ میلیون تومانی سایپا برای هر دستگاه پراید

رضا تقی زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت: «قیمت‌گذاری در خصوص خودرو تجاری نیست و فروش هر پراید زیان سه تا چهار میلیون تومانی برای سایپا به دنبال دارد.»