برای اجتناب از شکست، تعصبات را کنار بگذارید و منعطف باشید

پذیرفتن لزوم تغییرات و سازگاری با آن‌ها، رکن ضروری رشد و پیشرفت است. اصرار بر ادامه‌ی قواعدی که دیگر کارایی ندارند، تنها به شکست شما منجر می‌شود.