هفته تجاری چین در تهران برگزار می‌شود

برای دومین سال پیاپی تهران میزبان نمایشگاه تجاری چین با نام هفته تجاری چین می‌شود.