میدان مغناطیسی ماه پس از میلیاردها سال کماکان فعال است

کره‌ی ماه بعد از میلیاردها سال از زمان تشکیل، هنوز هم میدان مغناطیسی خود را حفظ کرده است و دانشمندان از این موضوع متعجب هستند.