گوگل از این پس در یوتوب با افراطی گری و ویدیوهای مرتبط با تروریست ها که مردم را به پشتیبانی از باورهای افراط گرایانه تشویق می کنند، مبارزه خواهد کرد.

مطالعه کامل نوشته مبارزه گوگل با افراط گری در محیط یوتوب در پی سی نیوز