فایل راهنمای گلکسی تب A8.0 مدل 2017، وجود دستیار بیکسبی را تأیید می‌کند

فایل راهنمای گلکسی تب A 8.0 مدل ۲۰۱۷، حاکی از حضور دستیار دیجیتال بیکسبی در این تبلت است.