۳ شهریور: رونمایی از تلسکوپ گالیله

۴۰۸ سال پیش در چنین روزی، گالیلئو گالیله، دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی برای نخستین بار تلسکوپ ساخته خود را در شهر ونیز ایتالیا به نمایش گذاشت.