۲ شهریور: اولین پرواز بدون توقف بین قاره‌ای توسط یک زن

۸۵ سال پیش در چنین روزی، آملیا ماری ارهارت، خلبان و نویسنده‌ی آمریکایی توانست به‌عنوان اولین خلبان زن با هواپیمای خود عرض اقیانوس اطلس را به‌تنهایی بپیماید.