فیسبوک و واتساپ عهد خود به کاربران را شکستند

پس از خریداری شدن واتساپ توسط فیسبوک، این دو شرکت وعدههایی به کاربران دادند و حالا ظاهرا به این قولها عمل نکردهاند.