با مدیریت مشغله‌های کاذب، برای خود زمان بخرید

برای رسیدگی به کارهای خود وقت ندارید و تمام درخواست‌های دیگران را به دلیل کمبود وقت رد می‌کنید؟ به نظر شما دلیل این شرایط چیست؟