اولین بوگاتی شیرون، در آمریکا تحویل داده شد

 اولین نسخه از ابرخودروی بوگاتی شیرون، به خاک آمریکا رسید و تحویل یک گالری خودرو در سن‌دیگو شد.