تقویت عادت‌ های سودمند رهبری در کسب و کار

رهبران ممتاز کسب و کار آن‌هایی هستند که به‌راستی برای پرورش عادت‌هایشان تلاش می‌کنند تا به این ترتیب کارایی تیم را ارتقاء بخشند.