۲۳ مرداد: تشریح اولین ماشین محاسباتی دیجیتال

۷۷ سال پیش در چنین روزی، جان وینسنت آتاناسوف در مقاله‌ای ماشین ABC را تشریح کرد. ABC اولین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اتوماتیک است.