توصیه هایی برای پرورش کارمندان خلاق

فرهنگ نوآوری سازمانی، یکی از مهم‌ترین نیازها برای رسیدن به موفقیت است که باید توسط رهبران کسب و کار جدی گرفته شود.