معرفی دانشکده بازرگانی لندن

دانشکده‌ی بازرگانی لندن بهترین دانشکده‌ی تخصصی کسب‌وکار اروپا است که بیشترین همکاری را با مراکز علمی مدیریتی سراسر جهان دارد.