با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

سیاه‌چاله‌ی S5 0014+81 با جرم ۴۰ میلیارد برابر جرم خورشید و شعاعی ۸۰۰ برابر فاصله‌ی خورشید تا زمین، یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه‌چاله‌های جهان هستی لقب گرفته است.