مهارت های ارتباطی، نقطه ضعف اکثر مدیران کسب و کار

نتیجه‌ی یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ کارمند، نشان میدهد که اکثر مدیران در مهارتهای ارتباطی ضعف دارند و نمیتوانند منظور خود را به‌خوبی منتقل کنند.