بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات در مجلس آغاز شد

امروز در دو کمیسیون تخصصی مجلس، برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.