آیا چشم انسان می‌تواند تک‌فوتون را تشخیص دهد؟

حساسیت چشم انسان به‌عنوان حسگری بیولوژیکی چقدر است؟ چرا پاسخ این سؤال اهمیت دارد؟